provoz

operation, run(ning), (dopravní ap.) traffic

Výtah/Server je mimo provoz.
The lift/server is out of order.
ðə lɪft/ˈsɜːvə ɪz aʊt əv ˈɔːdə
Umíš to uvést do provozu? (do chodu)
Can you get it going?
kən juː gεt ɪt ˈgəʊɪŋ?
Už je to v provozu? (funguje?)
Is it working yet?
ɪz ɪt ˈwɜːkɪŋ jεt?
Linka nebyla ještě uvedena do provozu.
The line hasn't been put into operation yet.
ðə laɪn ˈhæznt bɪn pʊt ˈɪntə ˌɒpəˈreɪʃən jεt
Po ránu tu bývá celkem (silný) provoz.
The traffic is quite heavy in the morning.
ðə ˈtræfɪk ɪz kwaɪt ˈhεvɪ ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ