doporučit

recommend, (form.) (pochvalně) commend sb/sth to sb

Co byste mi doporučil/doporučujete?
What would/do you recommend?
wɒt wʊd/dʊ juː ˌrεkəˈmεnd?
To nedoporučuji.
I don't recommend that., I discourage that.
aɪ dəʊnt ˌrεkəˈmεnd ðætˌ aɪ dɪsˈkʌrɪdʒ ðæt
Doporučil mi, abych vám zavolal.
He recommended me to call you.
hɪ ˌrεkəˈmεndɪd miː tə kɔːl juː
Doporučuje se...
It is recommended to...
ɪt ɪz ˌrεkəˈmεndɪd tə
na doporučení koho
on sb's recommendation
ɒn ˌrεkəmεnˈdeɪʃən