doporučit

recommend, (form.) (pochvalně) commend sb/sth to sb

Co byste mi doporučil/doporučujete?
What would/do you recommend?
wɒt wʊd/dʊ juːˌrεkəˈmεnd?
To nedoporučuji.
I don't recommend that., I discourage that.
aɪ dəʊntˌrεkəˈmεnd ðætˌ aɪ dɪsˈkʌrɪdʒ ðæt
Doporučil mi, abych vám zavolal.
He recommended me to call you.
hɪˌrεkəˈmεndɪd miː tə kɔːl juː
Doporučuje se...
It is recommended to...
ɪt ɪzˌrεkəˈmεndɪd tə
na doporučení koho
on sb's recommendation
ɒnˌrεkəmεnˈdeɪʃən