počítat

1(zjišťovat počet) co count, (vyčíslovat) number sth, (dělat výpočet) calculate

Počítej od jedné do desíti.
Count from one to ten.
kaʊnt frɒm wʌn tə tεn
Počítáme každou korunu.
We count every penny.
wiː kaʊnt ˈεvrɪ ˈpεnɪ
Počítám je mezi své přátele.
I count them among my friends.
aɪ kaʊnt ðəm əˈmʌŋ maɪ frεndz
když nepočítám..., nepočítaje v to...
not counting...
nɒt ˈkaʊntɪŋ
počítaje v to co
including sth, inclusive of sth
ɪnˈkluːdɪŋˌ ɪnˈkluːsɪv

2(přihlížet k) s čím allow for sth, take into account sth, bargain on/for sth

Počítám s nejhorším.
I expect the worst., I am prepared for the worst.
aɪ ɪkˈspεkt ðə wɜːstˌ aɪ əm prɪˈpεəd fə ðə wɜːst
S touto možností musíš počítat.
You have to allow for this possibility.
juː hæv tə əˈlaʊ fə ðɪs ˌpɒsɪˈbɪlɪtɪ
S tím musíme počítat.
We have to take it into account.
wiː hæv tə teɪk ɪt ˈɪntə əˈkaʊnt
S tím jsem nepočítal.
I didn't bargain on that.
aɪ ˈdɪdnt ˈbɑːgɪn ɒn ðæt
Můžeme s tebou počítat?
Can we count you in?
kən wiː kaʊnt juː ɪn?
Počítáš s tím? (vedeš to v patrnosti)
Do you keep that in mind?
dʊ juː kiːp ðæt ɪn maɪnd?
Počítej s tím. (se schůzkou ap.)
Put that in your schedule.
pʊt ðæt ɪn jɔː ˈʃεdjuːl
Se mnou nepočítejte!
Count me out!
kaʊnt miː aʊt!