buď

either

buď... anebo
either ... or
ˈaɪðə ... ɔː
Byl buď opilý nebo zdrogovaný.
He was either drunk or drugged.
hɪ wɒz ˈaɪðə drʌŋk ɔː drʌgd
Buď jak buď.
Be it as it may., Come what may., No matter what., Whatever happens.
biː ɪt əz ɪt meɪˌ kʌm wɒt meɪˌ nəʊ ˈmætə wɒtˌ wɒtˈεvə ˈhæpnz
Je to buď a nebo.
It's make or break., It's do or die.
ɪts meɪk ɔː breɪkˌ ɪts dʊ ɔː daɪ