potřeba1

1(pociťovaná) čeho need for/of sth, (nutnost) necessity

Cítil jsem naléhavou potřebu...
I had an urge to...
aɪ hæd ən ɜːdʒ tə
Mám to pro (svou) osobní potřebu.
I have it for my personal use.
aɪ hæv ɪt fə maɪ ˈpɜːsənl juːs
uspokojit své potřeby
satisfy one's needs
ˈsætɪsˌfaɪ niːdz
(po)dle potřeby
as necessary, as needed
əz ˈnεsəsərɪˌ əz niːdɪd
v případě potřeby
if needed, in case of need
ɪf niːdɪdˌ ɪn keɪs əv niːd
základní životní potřeby
basic necessities of life
ˈbeɪsɪk nɪˈsεsɪtɪz əv laɪf
tělesná potřeba (hlad, močení ap.)
bodily need
ˈbɒdɪlɪ niːd
vykonat tělesnou potřebu
answer the call of nature, relieve osf
ˈɑːnsə ðə kɔːl əv ˈneɪtʃəˌ rɪˈliːv
potřeby (vybavení)
equipment
ɪˈkwɪpmənt
potřeby (náčiní)
implements, paraphernalia
ˈɪmplɪməntsˌ ˌpærəfəˈneɪlɪə
domácí potřeby
housewares, household equipment
ˈhaʊsˌwεəzˌ ˈhaʊsˌhəʊld ɪˈkwɪpmənt
psací potřeby
writing implements/accessories/materials
ˈraɪtɪŋ ˈɪmplɪmənts/əkˈsεsəriːz/məˈtɪərɪəlz
školní potřeby
school supplies
skuːl səˈplaɪz
kuchyňské potřeby
kitchen utensils
ˈkɪtʃɪn juːˈtεnsəlz
toaletní potřeby
toiletries, toilet article(s)
ˈtɔɪlɪtrɪzˌ ˈtɔɪlɪt ˈɑːtɪkl(εs)
sportovní potřeby
sports equipment
spɔːts ɪˈkwɪpmənt
kancelářské potřeby
office supplies, stationery
ˈɒfɪs səˈplaɪzˌ ˈsteɪʃənərɪ