mnoho

many, (nepočitatelných) much, (spousta) a lot, lots of

příliš mnoho otázek
too many questions
tuː ˈmεnɪ ˈkwεstʃənz
příliš mnoho vody
too much water
tuː mʌtʃ ˈwɔːtə
před mnoha lety
many years ago
ˈmεnɪ jɪəz əˈgəʊ
Bylo tam mnoho lidí.
There were a lot of/many people there.
ðεə wɜː ə lɒt əv/ˈmεnɪ ˈpiːpl ðεə
Mnoho pro mě znamená.
She means a lot to me.
ʃɪ miːnz ə lɒt tə miː
Mnoho zdaru!
Good luck!, Best of luck!
gʊd lʌk!ˌ bεst əv lʌk!
Mnoho se toho neví...
Not much is known...
nɒt mʌtʃ ɪz nəʊn
Mnoho povyku pro nic.
Much ado about nothing., Much fuss about nothing.
mʌtʃ əˈduː əˈbaʊt ˈnʌθɪŋˌ mʌtʃ fʌs əˈbaʊt ˈnʌθɪŋ