opakovat

co po kom repeat, (form.) reiterate sth after sb

Opakujte po mně.
Repeat after me.
rɪˈpiːt ˈɑːftə miː
Nebudu to opakovat.
I'm not going to repeat it.
aɪm nɒt ˈgəʊɪŋ tə rɪˈpiːt ɪt
Budou ten seriál opakovat. (v televizi)
They'll repeat the series., They'll rerun the series.
ðeɪl rɪˈpiːt ðə ˈsɪəriːzˌ ðeɪl riːˈrʌn ðə ˈsɪəriːz
Opakovat! (zvolání diváků)
Encore!
ˈɒŋkɔː!
Musí opakovat zkoušku.
He must (BrE) resit/(AmE) retake the exam.
hɪ mʌst riːˈsɪt/riːˈteɪk ðiː ɪgˈzæm
Musím si opakovat na zkoušku.
I have to revise for the exam.
aɪ hæv tə rɪˈvaɪz fə ðiː ɪgˈzæm
Musel opakovat třetí ročník.
He had to repeat the third grade.
hɪ hæd tə rɪˈpiːt ðə θɜːd greɪd
Už se to nebude opakovat.
It won't happen again., This is never to happen again.
ɪt wəʊnt ˈhæpn əˈgεnˌ ðɪs ɪz ˈnεvə tə ˈhæpn əˈgεn
Dějiny se opakují.
History repeats itself.
ˈhɪstrɪ rɪˈpiːts ɪtˈsεlf
Opakuješ se. (říkáš totéž)
You are repeating yourself.
juː ɑː rɪˈpiːtɪŋ jɔːˈsεlf
opakovat co jako papoušek
repeat sth parrot-fashion
rɪˈpiːt ˈpærətˌfæʃən