proti

against, (v rozporu s) contrary to, (naproti) opposite

Nic proti tobě nemám.
I have nothing against you.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ əˈgεnst juː
Sedl si proti mně.
He sat (down) opposite me.
hɪ sæt (daʊn) ˈɒpəzɪt miː
Spolčili se proti mně.
They ganged up on me.
ðeɪ gæŋd ʌp ɒn miː
Všechno se to obrátilo proti němu.
It all backfired on him.
ɪt ɔːl ˌbækˈfaɪəd ɒn hɪm
Nic proti (tobě), ale myslím...
No disrespect (to you), but I think...
nəʊ ˌdɪsrɪˈspεkt (tə juː)ˌ bət aɪ θɪŋk
Je to proti pravidlům.
It is against the rules.
ɪt ɪz əˈgεnst ðə ruːlz
Jsem zásadně proti...
I'm strongly opposed to...
aɪm ˈstrɒŋlɪ əˈpəʊzd tə
Proti (všemu) očekávání...
Against all expectations..., Contrary to expectations...
əˈgεnst ɔːl ˌεkspεkˈteɪʃənzˌ ˈkɒntrərɪ tə ˌεkspεkˈteɪʃənz
Potřebuji nějaké léky proti bolesti.
I need some painkillers.
aɪ niːd sʌm ˈpeɪnˌkɪləz
Anglie bude hrát proti Španělsku.
England will play Spain.
ˈɪŋglənd wɪl pleɪ speɪn
Proti včerejšku je dnes tepleji.
Today (it) is much warmer compared to yesterday.
təˈdeɪ (ɪt) ɪz mʌtʃ wɔːmə kəmˈpεəd tə ˈjεstəˌdeɪ
To je nic proti... (srovnání)
It's nothing compared to...
ɪts ˈnʌθɪŋ kəmˈpεəd tə
proti směru (pohybu) hodinových ručiček
counterclockwise, anticlockwise
ˌkaʊntəˈklɒkˌwaɪzˌ ˌæntɪˈklɒkˌwaɪz
proti proudu (řeky)
upstream
ˈʌpˈstriːm
(přen.) proti proudu
against the flow
əˈgεnst ðə fləʊ