síla

force, (hl. fyzická) strength, power

neuvěřitelnou sílu.
He's incredibly strong.
hiːz ɪnˈkrεdəblɪ strɒŋ
Budu se snažit ze všech sil.
I'll do/try my best.
aɪl dʊ/traɪ maɪ bεst
Pracoval ze všech sil.
He worked for all he was worth.
hɪ wɜːkt fə ɔːl hɪ wɒz wɜːθ
Vynaložíme veškeré síly...
We'll make every effort to...
wiːl meɪk ˈεvrɪ ˈεfət tə
Vyžaduje to hodně síly.
It takes a lot of strength.
ɪt teɪks ə lɒt əv strεŋθ
Šetři si síly.
Save your energy.
seɪv jɔː ˈεnədʒɪ
Udeřil mě vší silou.
He hit me with all his might.
hɪ hɪt miː wɪθ ɔːl hɪz maɪt
Tak to je síla!
That's (really) something!
ðæts (ˈrɪəlɪ) ˈsʌmθɪŋ!
spojit síly s kým
join forces with sb
dʒɔɪn fɔːsɪz
společnými silami
by joint efforts, jointly, collaboratively
baɪ dʒɔɪnt ˈεfətsˌ ˈdʒɔɪntlɪˌ kəˈlæbərətɪvlɪ
sebrat (všechny své) síly
gather one's strength
ˈgæðə strεŋθ
síla vůle
strength of will, willpower
strεŋθ əv wɪlˌ ˈwɪlˌpaʊə