rozejít se

s kým break (up)/split up with sb, part, separate

Rozešli jsme se před dvěma týdny.
We broke up two weeks ago.
wiː brəʊk ʌp tuː wiːks əˈgəʊ
Právě se rozešel se svou přítelkyní.
He's just broken up with his girlfriend.
hiːz dʒʌst ˈbrəʊkən ʌp wɪθ hɪz ˈgɜːlˌfrεnd
Její rodiče se rozešli.
Her parents separated.
hə ˈpεərənts ˈsεpəˌreɪtɪd
Před kinem jsme se rozešli.
We parted in front of the cinema.
wiː ˈpɑːtɪd ɪn frʌnt əv ðə ˈsɪnɪmə
Rozejděte se!
Disperse!
dɪˈspɜːs!