svézt

koho kam give sb a lift/ride swh, take, drive sb swh

Potřebuji svézt.
I need a lift., I need a ride.
aɪ niːd ə lɪftˌ aɪ niːd ə raɪd
Chceš svézt do města?
Would you like a ride/lift downtown?
wʊd juː laɪk ə raɪd/lɪft ˈdaʊnˈtaʊn?
Svezete mě?
Will you give me a lift?, Will you give me a ride?
wɪl juː gɪv miː ə lɪft?ˌ wɪl juː gɪv miː ə raɪd?
Díky za svezení.
Thanks for the lift, Thanks for the ride.
θæŋks fə ðə lɪftˌ θæŋks fə ðə raɪd