povolit

1(dovolit) komu co permit, allow sb to do sth, let sb do sth

To nepovolím.
I won't allow it.
aɪ wəʊnt əˈlaʊ ɪt
Není to povoleno.
It is not allowed.
ɪt ɪz nɒt əˈlaʊd
Kdo to povolil?
Who authorized that?
huː ˈɔːθəˌraɪzd ðæt?
Povolili mi jednu návštěvu.
I was permitted one visit.
aɪ wɒz pəˈmɪtɪd wʌn ˈvɪzɪt
Překročil jste povolenou rychlost.
You exceeded the speed limit., You were speeding.
juː ɪkˈsiːdɪd ðə spiːd ˈlɪmɪtˌ juː wɜː spiːdɪŋ

2(uvolnit) loosen, (sval, stisk ap.) slacken, relax sth, (pod náporem ap.) give way

Povolte spojku.
Engage the clutch., Release the clutch.
ɪnˈgeɪdʒ ðə klʌtʃˌ rɪˈliːs ðə klʌtʃ
Povol ruční brzdu.
Release the handbrake.
rɪˈliːs ðə ˈhændˌbreɪk
Povolil jsem šrouby.
I loosened the screws.
aɪ ˈluːsnd ðə skruːz
Musela si povolit pásek.
She had to loosen her belt.
ʃɪ hæd tə ˈluːsn hə bεlt
Ty dveře nepovolí. (ani se nehnou)
The door won't budge.
ðə dɔː wəʊnt bʌdʒ
Dveře nakonec povolily. (šly otevřít)
The door finally gave way.
ðə dɔː ˈfaɪnəlɪ geɪv weɪ
Povolili v úsilí.
They slackened their efforts.
ðeɪ ˈslækənd ðεə ˈεfəts
Povolily mu nervy.
He snapped., He lost his nerve(s).
hɪ snæptˌ hɪ lɒst hɪz nɜːv(εs)
povolit uzdu/opratě čemu
loosen the reins of sth, unbridle sth
ˈluːsn ðə reɪnzˌ ʌnˈbraɪdl