počkat

na koho/co wait for sb/sth, (chvilku) (hovor.) hold on, (při telefonování) hang on

Počkejte chvilku!
Wait a minute/second!, Hold on!
weɪt ə ˈmɪnɪt/ˈsεkənd!ˌ həʊld ɒn!
Počkej a uvidíš.
Wait and see.
weɪt ænd siː
To počká.
It can wait.
ɪt kən weɪt
Tohle opravdu nepočká.
This really can't wait.
ðɪs ˈrɪəlɪ kɑːnt weɪt
Počkám, dokud nepřijdeš.
I'll wait until/till you come.
aɪl weɪt ʌnˈtɪl/tɪl juː kʌm
To si počkáš. (to neudělám)
Catch me doing that!
kætʃ miː ˈduːɪŋ ðæt!