překonat

koho/co overcome, (problémy) get over, (předčit) exceed sb/sth

Musíš překonat strach z létání.
You must overcome your fear of flying.
juː mʌst ˌəʊvəˈkʌm jɔː fɪə əv ˈflaɪɪŋ
Pomohl mi překonat těžké období.
He helped me through a bad time.
hɪ hεlpt miː θruː ə bæd taɪm
Nemohu to překonat.
I can't get over it.
aɪ kɑːnt gεt ˈəʊvə ɪt
Překonal rekord.
He broke/beat the record.
hɪ brəʊk/biːt ðə ˈrεkɔːd
Překonalo to veškerá očekávání.
It surpassed all expectations.
ɪt sɜːˈpɑːst ɔːl ˌεkspεkˈteɪʃənz
Ve vaření mou ženu nikdo nepřekoná.
No one can touch my wife for cooking.
nəʊ wʌn kən tʌtʃ maɪ waɪf fə ˈkʊkɪŋ
Překonal se a vstal v pět ráno.
He forced himself to get up at five a.m.
hɪ fɔːst hɪmˈsεlf tə gεt ʌp æt faɪv ˌeɪˈεm
Ty se překonáváš.
You are excelling yourself.
juː ɑː ɪkˈsεlɪŋ jɔːˈsεlf
Překonali velkou vzdálenost.
They travelled a large distance.
ðeɪ ˈtrævəld ə lɑːdʒ ˈdɪstəns
... je již překonaný. (vývojem)
... is outdated.
... ɪz ˌaʊtˈdeɪtɪd