než

than, (násobně) as ... as ..., (časově též) before

Lépe pozdě než vůbec.
Better late than never.
ˈbεtə leɪt ðæn ˈnεvə
Je to horší, než si myslíš.
It's worse than you think.
ɪts wɜːs ðæn juː θɪŋk
Nezbývá nám než...
We have no other choice but...
wiː hæv nəʊ ˈʌðə tʃɔɪs bət
Než odejdeš/odejdete...
Before you leave...
bɪˈfɔː juː liːv
Počkej, než přijdu.
Wait till I come., Wait for me to come.
weɪt tɪl aɪ kʌmˌ weɪt fə miː tə kʌm
Než tady čekat, půjdu sám.
I'll go alone rather than wait.
aɪl gəʊ əˈləʊn ˈrɑːðə ðæn weɪt
Raději se zeptám, než bych zabloudil.
I'd rather ask somebody than lose my way.
aɪd ˈrɑːðə ɑːsk ˈsʌmbədɪ ðæn luːz maɪ weɪ
dvakrát vyšší než já
twice as tall as me
twaɪs əz tɔːl əz miː
než bys řekl švec
before you can say Jack Robinson, in a jiffy
bɪˈfɔː juː kən seɪ dʒæk ˈrɒbɪnsənˌ ɪn ə ˈdʒɪfɪ
nic (jiného) než...
nothing but..., nothing other than...
ˈnʌθɪŋ bətˌ ˈnʌθɪŋ ˈʌðə ðæn