závidět

(be)neiden

Nezáviď (jim)!
Beneide sie nicht!
bəˈnaidə ziː nɪçt!
Závidí ti tvůj úspěch.
Er beneidet dich um deinen Erfolg.
eːɐ bəˈnaidət dɪç ʊm ˈdainən ˈεɐfɔlk
Tak to ti nezávidím!
Du bist nicht zu beneiden!
duː bɪst nɪçt tsuː bəˈnaidn!