hádat

raten, schätzen

Zkus hádat!
Rate mal!
ˈraːtə maːl!
Hádej, kdo přišel!
Rate mal, wer gekommen ist!
ˈraːtə maːlˌ veːɐ gəˈkɔmən ɪst!
Nech mě hádat.
Lass mich mal raten.
las mɪç maːl ˈraːtn
Můžeš hádat třikrát.
Dreimal darfst du raten.
ˈdraimaːl darfst duː ˈraːtn
Hádáš správně/špatně.
Du rätst richtig/falsch.
duː rεːtst ˈrɪçtɪç/falʃ
Hádal bych mu takových 80.
Ich schätze ihn auf etwa 80.
ɪç ˈʃεtsə iːn auf ˈεtva ˈaxtsɪç
hádat komu z ruky
j-m aus der Hand wahrsagen/lesen
aus deːɐ hant ˈvaːɐzaːgn/ˈleːzn