silný

stark

Musíš být silný!
Du musst stark sein!
duː mʊst ʃtark zain!
Jsi dost silný na to, abys...
Du bist stark genug, um... zu....
duː bɪst ʃtark gəˈnuːkˌ ʊm... tsuː...
Býval jsem silný kuřák.
Ich war ein starker Raucher.
ɪç vaːɐ ain ˈʃtarkɐ ˈrauxɐ
V noci byl silný liják.
In der Nacht gab es heftige Regenfälle.
ɪn deːɐ naxt gaːp εs ˈhεftɪgə ˈreːgnfεlə
Silně mi stiskl ruku.
Er hat mir kräftig die Hand gedrückt.
eːɐ hat miːɐ ˈkrεftɪç diː hant gəˈdrʏkt
Kdo je nejsilnější?
Wer ist der Stärkste?
veːɐ ɪst deːɐ ˈʃtεrkstə?
To je trochu silný kafe. (to přehnali)
Das ist ein starkes Stück.
das ɪst ain ˈʃtarkəs ʃtʏk
silná vůle
starker Wille
ˈʃtarkɐ ˈvɪlə
silnější pohlaví
das stärkere/starke Geschlecht
das ˈʃtεrkərə/ˈʃtarkə gəˈʃlεçt
co je jen pro silné nervy
etw. Akk ist nur für starke Nerven
ɪst nuːɐ fyːɐ ˈʃtarkə ˈnεrfn
poznat čí silné a slabé stránky
j-s starke und schwache Seiten kennenlernen
ˈʃtarkə ʊnt ˈʃvaxə ˈzaitn ˈkεnənlεrnən