vstoupit

1(vejít dovnitř) (her)eintreten, hereinkommen

Vstupte!
Herein!
hεˈrain!
Nevstupovat!
Bitte nicht eintreten!
ˈbɪtə nɪçt ˈaintreːtn!
Nevstupovat! (vstup zakázán)
Zutritt verboten!
ˈtsuːtrɪt fεɐˈboːtn!
Nevstupovat - soukromý pozemek.
Privatgrundstück - Betreten verboten.
priˈvaːtgrʊntʃtʏk - bəˈtreːtn fεɐˈboːtn
Neoprávněně vstoupil na můj pozemek.
Er hat mein Grundstück unberechtigt betreten.
eːɐ hat main ˈgrʊntʃtʏk ˈʊnbərεçtɪçt bəˈtreːtn
nesmět vstoupit kam
etw. Akk nicht betreten dürfen
nɪçt bəˈtreːtn ˈdʏrfn
To vstoupí do dějin.
Das geht in die Geschichte ein.
das geːt ɪn diː gəˈʃɪçtə ain

2(do organizace ap.) beitreten etw. Dat, (ein)treten in etw. Akk

Vstoupil jsem do řad...
Ich bin in die Reihen... eingetreten.
ɪç bɪn ɪn diː ˈraiən... ˈaingətreːtn
Vstoupil do armády.
Er ist in die Armee eingetreten.
eːɐ ɪst ɪn diː arˈmeː ˈaingətreːtn
Tyto státy vstoupí do EU.
Diese Staaten werden der EU beitreten.
ˈdiːzə ˈʃtaːtn ˈveːɐdn deːɐ eːˈ|uː ˈbaitreːtn