tušit

ahnen, wittern

Tušíš vůbec...?
Hast du überhaupt eine Ahnung...?
hast duː yːbɐˈhaupt ˈainə ˈaːnʊŋ?
Vůbec netuším.
Keine Ahnung.
ˈkainə ˈaːnʊŋ
Tuším, že se jmenuje...
Ich vermute, er heißt...
ɪç fεɐˈmuːtəˌ eːɐ haist
Kdo to mohl tušit?
Wer konnte das ahnen?
veːɐ ˈkɔntə das ˈaːnən?
Tušila jsem to od začátku.
Ich habe es von Anfang an geahnt.
ɪç ˈhaːbə εs fɔn ˈanfaŋ an gəˈ|aːnt