potřeba1

1(pociťovaný nedostatek) Bedürfnis n, Bedarf m

Cítil jsem naléhavou potřebu...
Ich spürte ein dringendes Bedürfnis...
ɪç ˈʃpyːɐtə ain ˈdrɪŋəndəs bəˈdʏrfnɪs
Mám to pro (svou) osobní potřebu.
Ich habe es für meinen persönlichen Bedarf.
ɪç ˈhaːbə εs fyːɐ ˈmainən pεrˈzøːnlɪçn bəˈdarf
uspokojit své potřeby
seine Bedürfnisse befriedigen
ˈzainə bəˈdʏrfnɪsə bəˈfriːdɪgn
(po)dle potřeby
(je) nach Bedarf
(jeː) naːx bəˈdarf
základní životní potřeby
die elementaren Lebensbedürfnisse
diː elemεntaːrən ˈleːbnsbədʏrfnɪsə
tělesná potřeba (hlad, močení ap.)
körperliches Bedürfnis
ˈkœrpɐlɪçəs bəˈdʏrfnɪs
vykonat tělesnou potřebu
seine Notdurft verrichten, sein Geschäft erledigen
ˈzainə ˈnoːtdʊrft fεɐˈrɪçtnˌ zain gəˈʃεft εɐˈleːdɪgn
potřeby (vybavení)
Ausrüstung f, Ausstattung f
ˈausrʏstʊŋˌ ˈausʃtatʊŋ
potřeby (náčiní)
Werkzeug n, Gerät n
ˈvεrktsɔykˌ gəˈrεːt
domácí potřeby
Haushaltswaren f pl, Haushaltsartikel m pl
ˈhaushaltsvaːrənˌ ˈhaushalts|artiːkl
psací potřeby
Schreibbedarf m, Schreibzeug n, Schreibgeräte f pl
ˈʃraipbədarfˌ ˈʃraiptsɔykˌ ˈʃraipgərεːtə
školní potřeby
Schulsachen f pl
ˈʃuːlzaxn
kuchyňské potřeby
Küchenutensilien n pl, Küchengeräte n pl
ˈkʏçn|utεnziːliənˌ ˈkʏçngərεːtə
toaletní potřeby
Toilettenartikel m pl
toaˈlεtn|artiːkl
sportovní potřeby
Sportsachen f pl, Sportartikel m pl
ˈʃpɔrtzaxnˌ ˈʃpɔrt|artiːkl
kancelářské potřeby
Bürobedarf m, Büromaterial n, Büroartikel m pl
byˈroːbədarfˌ byˈroːmateriaːlˌ byˈroː|artɪkl