moc2

Macht f

To není v mé moci.
Das liegt/steht nicht in meiner Macht.
das liːkt/ʃteːt nɪçt ɪn ˈmainɐ maxt
Dostal se k moci.
Er kam an die Macht.
eːɐ kaːm an diː maxt
Strana je u moci.
Die Partei ist an der Macht.
diː parˈtai ɪst an deːɐ maxt
Nemám (tu) moc, abych...
Ich habe nicht die Macht...
ɪç ˈhaːbə nɪçt diː maxt
z moci úřední
von Amts wegen
fɔn amts ˈveːgn