nikdy

nie(mals)

Nikdy jsem ji neviděl.
Ich habe sie nie gesehen.
ɪç ˈhaːbə ziː niː gəˈzeːən
Nikdy neříkej nikdy.
Sag niemals nie.
zaːk ˈniːmaːls niː
Nikdy není pozdě.
Es ist nie zu spät.
εs ɪst niː tsuː ʃpεːt
To bych si nikdy nedovolil.
Das würde ich mir nie erlauben.
das ˈvʏrdə ɪç miːɐ niː εɐˈlaubn
Nikdo si nikdy nestěžoval.
Niemand hat sich je beschwert.
ˈniːmant hat zɪç jeː bəˈʃveːɐt
Nikdy! (nepřipadá v úvahu)
Nie und nimmer!
niː ʊnt ˈnɪmɐ!
už nikdy
nie mehr/wieder
niː meːɐ/ˈviːdɐ