přijít

1(někam) (an)kommen, eintreffen

Kdy přijde?
Wann kommt er?
van kɔmt eːɐ?
přišli?
Sind sie schon gekommen?
zɪnt ziː ʃoːn gəˈkɔmən?
Přijdu o trošku později.
Ich werde etwas/ein bisschen später kommen.
ɪç ˈveːɐdə ˈεtvas/ain ˈbɪsçən ˈʃpεːtɐ ˈkɔmən
Přijdu pozdě do školy.
Ich komme zu spät zur Schule.
ɪç ˈkɔmə tsuː ʃpεːt tsuːɐ ˈʃuːlə
Přijďte k nám na návštěvu.
Kommen Sie uns besuchen.
ˈkɔmən ziː ʊns bəˈzuːxn
Přijď tam včas.
Sei rechtzeitig da.
zai ˈrεçttsaitɪç daː
Přišel jsem za panem...
Ich habe einen Termin mit Herrn...
ɪç ˈhaːbə ˈainən tεrˈmiːn mɪt ˈhεrn
Kdy přijdu na řadu?
Wann komme ich an die Reihe?
van ˈkɔmə ɪç an diː ˈraiə?
Počkej, až přijdeš na řadu.
Warte, bis du an die Reihe kommst.
ˈvartəˌ bɪs duː an diː ˈraiə kɔmst
Přišel ti balík.
Ein Paket für dich ist angekommen.
ain paˈkeːt fyːɐ dɪç ɪst ˈangəkɔmən
Přišel mi dopis.
Ich habe einen Brief bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən briːf bəˈkɔmən
Přišlo na mě spaní.
Ich wurde schläfrig.
ɪç ˈvʊrdə ˈʃlεːfrɪç
Přišla na mě únava.
Die Müdigkeit übermannte mich.
diː ˈmyːdɪçkait yːbɐˈmantə mɪç
Když přišel k sobě... (k vědomí)
Als er zu sich kam...
als eːɐ tsuː zɪç kaːm
To nepřichází v úvahu.
Das kommt nicht in Frage.
das kɔmt nɪçt ɪn ˈfraːgə
Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
veːɐ tsuˈ|eːɐst kɔmtˌ maːlt tsuˈ|eːɐst
Přijde na to. (záleží na tom)
Es kommt darauf an.
εs kɔmt daˈrauf an
To mi přijde vhod.
Das ist mir recht.
das ɪst miːɐ rεçt
... přišel do módy.
... ist in die Mode gekommen.
... ɪst ɪn diː ˈmoːdə gəˈkɔmən
Kam to přijde?
Wo kommt das hin?
voː kɔmt das hɪn?
Přišel jsem na mizinu.
Ich bin bankrott.
ɪç bɪn baŋkˈrɔt
Přišla do jiného stavu.
Sie wurde schwanger.
ziː ˈvʊrdə ˈʃvaŋɐ

2(objevit, zjistit) kommen, einfallen

Na něco přijdu.
Ich werde mir etwas einfallen lassen.
ɪç ˈveːɐdə miːɐ ˈεtvas ˈainfalən ˈlasn
Nemůžu na to přijít.
Ich werde daraus nicht schlau.
ɪç ˈveːɐdə daˈraus nɪçt ʃlau
Jak jsi na to přišel? (zjistil)
Wie bist du darauf gekommen?
viː bɪst duː daˈrauf gəˈkɔmən?
Přijdeš na jiné myšlenky.
Du kommst auf andere Gedanken.
duː kɔmst auf ˈandərə gəˈdaŋkn
Přišel jsem tomu na chuť.
Ich habe daran Geschmack gefunden.
ɪç ˈhaːbə daˈran gəˈʃmak gəˈfʊndn
Je tomu třeba přijít na chuť.
Man muss der Sache auf den Geschmack kommen.
man mʊs deːɐ ˈzaxə auf deːn gəˈʃmak ˈkɔmən
Ať nepřijdeš k úrazu!
Vorsicht, damit du keinen Unfall erleidest!
ˈfoːɐzɪçtˌ daˈmɪt duː ˈkainən ˈʊnfal εɐˈlaidəst!
Kdes k tomu přišel?
Wo hast du das her?
voː hast duː das heːɐ?
Nemůžu tomu přijít na kloub.
Ich kann der Sache nicht näherkommen.
ɪç kan deːɐ ˈzaxə nɪçt ˈnεːɐkɔmən
Přišel k rozumu.
Er ist endlich zur Vernunft gekommen.
eːɐ ɪst ˈεntlɪç tsuːɐ fεɐˈnʊnft gəˈkɔmən
přijít k penězům
zu Geld kommen
tsuː gεlt ˈkɔmən

3(pozbýt) kommen um etw., verlieren etw. Akk

Přišel jsem o všechno.
Ich habe alles verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈaləs fεɐˈloːrən
Přišel o život v/při...
Er ist in/bei... ums Leben gekommen.
eːɐ ɪst ɪn/bai... ʊms ˈleːbn gəˈkɔmən
Přišel jsi o rozum?
Hast du den Verstand verloren?
hast duː deːn fεɐˈʃtant fεɐˈloːrən?
O nic nepřijdeš.
Du verpasst nichts.
duː fεɐˈpast nɪçts
O hodně jsi přišel. (zmeškal ap.)
Du hast wirklich etwas verpasst.
duː hast ˈvɪrklɪç ˈεtvas fεɐˈpast

4(stát, o ceně) kommen, kosten

Na kolik to přijde?
Wie viel macht das?
viː fiːl maxt das?
To ti přijde draho!
Das kommt dir teuer zu stehen!
das kɔmt diːɐ ˈtɔyɐ tsuː ˈʃteːən!
Přijde mi to divné.
Das finde ich komisch.
das ˈfɪndə ɪç ˈkoːmɪʃ
Přišlo mi to k smíchu.
Ich fand es lustig.
ɪç fant εs ˈlʊstɪç