kouřit

rauchen

Kouříte?
Rauchen Sie?
ˈrauxn ziː?
Nekouřím.
Ich rauche nicht.
ɪç ˈrauxə nɪçt
Kouří jednu za druhou/jako fabrika.
Er ist Kettenraucher/raucht wie ein Schlot.
eːɐ ɪst ˈkεtnrauxɐ/rauxt viː ain ʃloːt
Z komína se kouří.
Der Schornstein raucht.
deːɐ ˈʃɔrnʃtain rauxt
Z horké kávy se kouřilo.
Der heiße Kaffee hat gedampft.
deːɐ ˈhaisə ˈkafeː hat gəˈdampft