něco

1(nějaká věc) (irgend)etwas, irgendwas

To je něco jiného.
Das ist was anderes.
das ɪst vas ˈandərəs
Něco není v pořádku.
Irgendwas stimmt nicht.
ˈɪrgntvas ʃtɪmt nɪçt
Není něco v pořádku?
Stimmt etwas nicht?
ʃtɪmt ˈεtvas nɪçt?
Potřebuješ ještě něco?
Brauchst du noch etwas?
brauxst duː nɔx ˈεtvas?
Musíme s tím něco dělat.
Wir müssen damit etwas machen.
viːɐ ˈmʏsn daˈmɪt ˈεtvas ˈmaxn
Je to něco mezi křeslem a postelí.
Es ist ein Mittelding zwischen Sessel und Bett.
εs ɪst ain ˈmɪtldɪŋ ˈtsvɪʃn ˈzεsl ʊnt bεt
Mám něco s kolenem.
Ich habe etwas mit meinem Knie.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas mɪt ˈmainəm kniː
Něco mě napadlo.
Mir ist etwas eingefallen.
miːɐ ɪst ˈεtvas ˈaingəfalən
Něco (mi) do toho přišlo.
Mir ist etwas dazwischengekommen.
miːɐ ɪst ˈεtvas daˈtsvɪʃngəkɔmən
Dnes večer už něco mám.
Heute Abend habe ich schon was vor.
ˈhɔytə ˈaːbnt ˈhaːbə ɪç ʃoːn vas foːɐ
Něco na tom je. (myšlence, návrhu ap.)
Da ist was dran.
daː ɪst vas dran
Zbylo pro mě něco?
Bleibt etwas übrig für mich?
blaipt ˈεtvas ˈyːbrɪç fyːɐ mɪç?
Vynechal jsem něco?
Habe ich etwas ausgelassen?
ˈhaːbə ɪç ˈεtvas ˈausgəlasn?
Jak můžeš něco takového říct?
Wie kannst du so etwas sagen?
viː kanst duː zoː ˈεtvas ˈzaːgn?
Nepřipomíná ti to něco?
Kommt es dir nicht vertraut vor?
kɔmt εs diːɐ nɪçt fεɐˈtraut foːɐ?
Měla něco se šéfem. (románek)
Sie hatte etwas mit ihrem Chef.
ziː ˈhatə ˈεtvas mɪt ˈiːrəm ʃεf
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Alles hat sein Gutes.
ˈaləs hat zain ˈguːtəs
něco na způsob...
so eine Art (von)..., etwas von/in der Art...
zoː ˈainə aːɐt (fɔn)ˌ ˈεtvas fɔn/ɪn deːɐ aːɐt

2(trocha, kousek) etwas, ein wenig

Bylo něco po šesté.
Es war kurz nach sechs.
εs vaːɐ kʊrts naːx zεks
Trvá to něco přes hodinu.
Es dauert etwas über eine Stunde.
εs ˈdauɐt ˈεtvas ˈyːbɐ ˈainə ˈʃtʊndə
Je mu něco přes padesát.
Er ist etwas über fünfzig (Jahre alt).
eːɐ ɪst ˈεtvas ˈyːbɐ ˈfʏnftsɪç (ˈjaːrə alt)
Kup něco na zub.
Kauf etwas zum Beißen.
kauf ˈεtvas tsʊm ˈbaisn
Dáme si něco malého (k jídlu).
Essen wir eine Kleinigkeit.
ˈεsn viːɐ ˈainə ˈklainɪçkait
Lepší něco než nic.
Besser etwas als gar nichts.
ˈbεsɐ ˈεtvas als gaːɐ nɪçts
o něco víc
(um) etwas mehr
(ʊm) ˈεtvas meːɐ