schon, bereits, (v záporu) nicht mehr

už ne
nicht mehr
nɪçt meːɐ
už ne (již nikdy)
nie mehr
niː meːɐ
Už? – Ještě ne!
Schon? – Noch nicht!
ʃoːn? - nɔx nɪçt!
Už jsi to dokončil?
Bist du schon damit fertig?
bɪst duː ʃoːn daˈmɪt ˈfεrtɪç?
Už přišel.
Er ist schon gekommen.
eːɐ ɪst ʃoːn gəˈkɔmən
Už bys měl jít.
Du solltest schon gehen.
duː ˈzɔltəst ʃoːn ˈgeːən
Už se to nestane.
Es wird nie mehr passieren.
εs vɪrt niː meːɐ paˈsiːrən
Už neprší.
Es regnet nicht mehr.
εs ˈreːgnət nɪçt meːɐ
Už jsi tam někdy byl?
Warst du schon mal dort?
vaːɐst duː ʃoːn maːl dɔrt?
Čekám tu už hodinu.
Ich warte hier schon seit einer Stunde.
ɪç ˈvartə hiːɐ ʃoːn zait ˈainɐ ˈʃtʊndə
Už měsíc jsem od něj nedostal zprávu.
Seit einem Monat hat er sich bei mir nicht gemeldet.
zait ˈainəm ˈmoːnat hat eːɐ zɪç bai miːɐ nɪçt gəˈmεldət
To už je pět?
Ist es schon fünf?
ɪst εs ʃoːn fʏnf?
Už žádné otázky!
Keine Fragen mehr!
ˈkainə ˈfraːgn meːɐ!
Už aby byl tady. (je nejvyšší čas)
Höchste Zeit, dass er kommt.
ˈhøːçstə tsaitˌ das eːɐ kɔmt
Už aby byl pátek!
Wäre doch schon Freitag!
ˈvεːrə dɔx ʃoːn ˈfraitaːk!
Už ať jsi pryč!
Mach, dass du wegkommst!
maxˌ das duː ˈvεkkɔmst!
Dost už!
Genug damit!, Jetzt ist aber genug!
gəˈnuːk daˈmɪt!ˌ jεtst ɪst ˈaːbɐ gəˈnuːk!
Už jako dítě miloval...
Schon als Kind liebte er...
ʃoːn als kɪnt ˈliːptə eːɐ
už roku 1250
bereits im Jahre 1250
bəˈraits ɪm ˈjaːrə ˈtsvœlfhʊndɐtfʏnftsɪç