ten, ta, to

1(známý ze souvislosti) der, die, das

Kam jsi dal tu knížku?
Wohin hast du das Buch gelegt?
voˈhin hast duː das buːx gəˈleːkt?
Kdo je ta holka?
Wer ist das Mädel?
veːɐ ɪst das ˈmεːdl?
Četl jsi ten román?
Hast du den Roman gelesen?
hast duː deːn roˈmaːn gəˈleːzn?
Podej mi tu bílou tašku.
Reich mir die weiße Tasche.
raiç miːɐ diː ˈvaisə ˈtaʃə
Ten, kdo ví...
Derjenige, der weiß...
ˈdeːɐjeːnɪgəˌ deːɐ vais
Ta, která nepracuje, má...
Diejenige, die nicht arbeitet, hat...
ˈdiːjeːnɪgəˌ diː nɪçt ˈarbaitətˌ hat
v tu a tu dobu
zu der und der Zeit
tsuː deːɐ ʊnt deːɐ tsait
V té věci se už nedá nic udělat.
In der Sache kann man nichts mehr machen.
ɪn deːɐ ˈzaxə kan man nɪçts meːɐ ˈmaxn

2(odkaz) das, es

To je zvláštní.
Das ist merkwürdig.
das ɪst ˈmεrkvʏrdɪç
To je moje matka. (představuji)
Das ist meine Mutter.
das ɪst ˈmainə ˈmʊtɐ
Co ty na to?
Was sagst du dazu?
vas zaːkst duː daˈtsuː?
Jde o to, že...
Es geht darum, dass...
εs geːt daˈrʊmˌ das
Společná měna, to jest euro...
Die gemeinsame Währung, das heißt der Euro...
diː gəˈmainzaːmə ˈvεːrʊŋˌ das haist deːɐ ˈɔyro
Ten nejhezčí dárek, co jsem kdy dostal...
Das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe...
das ˈʃøːnstə gəˈʃεŋkˌ das ɪç jeː bəˈkɔmən ˈhaːbə
Je v tom. (těhotná)
Sie ist schwanger.
ziː ɪst ˈʃvaŋɐ
To je (aspoň) auto! (obdiv)
Was für ein Auto!
vas fyːɐ ain ˈauto!
čím dřív, tím líp
je früher, desto besser
jeː ˈfryːɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ