počítat

1(zjišťovat počet) zählen, rechnen

Počítej od jedné do desíti.
Zähle von eins bis zehn.
ˈtsεːlə fɔn ains bɪs tseːn
Počítáme každou korunu.
Wir müssen mit jedem Cent rechnen.
viːɐ ˈmʏsn mɪt ˈjeːdəm sεnt ˈrεçnən
Počítám je mezi své přátele.
Ich zähle sie zu meinen Freunden.
ɪç ˈtsεːlə ziː tsuː ˈmainən ˈfrɔyndn
když nepočítám..., nepočítaje v to...
ohne... mitzuzählen
ˈoːnə... ˈmɪttsutsεːlən
počítaje v to co
einschließlich etw., inklusive etw.
ˈainʃliːslɪçˌ ɪnkluˈziːvə

2(přihlížet k něčemu) rechnen

Počítám s nejhorším.
Ich rechne mit dem Schlimmsten.
ɪç ˈrεçnə mɪt deːm ˈʃlɪmstn
S touto možností musíš počítat.
Mit dieser Möglichkeit musst du rechnen.
mɪt ˈdiːzɐ ˈmøːklɪçkait mʊst duː ˈrεçnən
S tím musíme počítat.
Damit müssen wir rechnen.
daˈmɪt ˈmʏsn viːɐ ˈrεçnən
S tím jsem nepočítal.
Damit habe ich nicht gerechnet.
daˈmɪt ˈhaːbə ɪç nɪçt gəˈrεçnət
Můžeme s tebou počítat?
Können wir auf dich zählen?
ˈkœnən viːɐ auf dɪç ˈtsεːlən?
Počítáš s tím? (vedeš to v patrnosti)
Rechnest du damit?
ˈrεçnəst duː daˈmɪt?
Počítej s tím. (se schůzkou ap.)
Rechne damit.
ˈrεçnə daˈmɪt