dívat se

sehen, schauen

Na co se díváš?
Was beobachtest du?
vas bəˈ|oːbaxtəst duː?
Na co se díváš? (v televizi)
Was schaust du dir an?
vas ʃaust duː diːɐ an?
Dívám se na televizi. (teď)
Ich sehe fern.
ɪç ˈzeːə fεrn
Pozorně se dívejte.
Sehen Sie genau hin.
ˈzeːən ziː gəˈnau hɪn
Dívej se pod nohy/kam šlapeš!
Pass auf, wo du hintrittst!
pas aufˌ voː duː ˈhɪntrɪtst!
Dívala se do zrcadla.
Sie schaute in den Spiegel.
ziː ˈʃautə ɪn deːn ˈʃpiːgl
Díval jsem se právě z okna.
Ich habe gerade aus dem Fenster geschaut.
ɪç ˈhaːbə gəˈraːdə aus deːm ˈfεnstɐ gəˈʃaut
Dívám se, že už to máš hotové.
Wie ich sehe, bist du damit schon fertig.
viː ɪç ˈzeːəˌ bɪst duː daˈmɪt ʃoːn ˈfεrtɪç
Už ses na to díval?
Hast du es dir schon angeschaut?
hast duː εs diːɐ ʃoːn ˈangəʃaut?
Musím se často dívat do slovníku.
Ich muss oft im Wörterbuch nachschauen.
ɪç mʊs ɔft ɪm ˈvœrtɐbuːx ˈnaːxʃauən
Jak se na to díváš ty?
Wie siehst du das?, Was meinst du dazu?
viː ziːst duː das?ˌ vas mainst duː daˈtsuː?
nedívat se na co (nebrat v úvahu)
auf etw. Akk nicht achten
nɪçt ˈaxtn