každý

1jeder

každý druhý den
jeden zweiten Tag, alle zwei Tage
ˈjeːdn ˈtsvaitn taːkˌ ˈalə tsvai ˈtaːgə
Vídám ho každých čtrnáct dní.
Ich sehe ihn alle zwei Wochen.
ɪç ˈzeːə iːn ˈalə tsvai ˈvɔxn
Každý čtvrtek mám tenis.
Jeden Donnerstag spiele ich Tennis.
ˈjeːdn ˈdɔnɐstaːk ˈʃpiːlə ɪç ˈtεnɪs
Každý pátý Evropan...
Jeder fünfte Europäer...
ˈjeːdɐ ˈfʏnftə ɔyroˈpεːɐ
Měl by tu být každou chvíli.
Er sollte jede Minute hier sein.
eːɐ ˈzɔltə ˈjeːdə miˈnuːtə hiːɐ zain
Vezmu si to pro každý případ s sebou.
Ich nehme das auf alle Fälle mit.
ɪç ˈneːmə das auf ˈalə ˈfεlə mɪt
Musíme tam v každém případě jít.
Wir müssen (dort)hin auf jeden Fall gehen.
viːɐ ˈmʏsn (dɔrt)hɪn auf ˈjeːdn fal ˈgeːən
Snaž se tomu za každou cenu vyhnout.
Versuche, das um jeden Preis zu vermeiden.
fεɐˈzuːxəˌ das ʊm ˈjeːdn prais tsuː fεɐˈmaidn
Je to v každém ohledu nejlepší řešení.
Das ist in jeder Hinsicht die beste Lösung.
das ɪst ɪn ˈjeːdɐ ˈhɪnzɪçt diː ˈbεstə ˈløːzʊŋ
Půjdeme každý zvlášť. (odděleně)
Wir gehen getrennt.
viːɐ ˈgeːən gəˈtrεnt
Platíme každý sám za sebe. (útratu)
Jeder zahlt für sich.
ˈjeːdɐ tsaːlt fyːɐ zɪç
Je to práce jako každá jiná.
Es ist eine Arbeit wie jede andere.
εs ɪst ˈainə ˈarbait viː ˈjeːdə ˈandərə
To na každý pád! (souhlas)
Auf jeden Fall!, Jedenfalls!
auf ˈjeːdn fal!ˌ ˈjeːdnˈfals!
na každý pád (v každém případě)
auf jeden Fall, jedenfalls
auf ˈjeːdn falˌ ˈjeːdnˈfals
šaty pro každou příležitost
ein Kleid für jede Gelegenheit
ain klait fyːɐ ˈjeːdə gəˈleːgnhait
Je gentleman každým coulem.
Er ist jeder Zoll ein Gentleman.
eːɐ ɪst ˈjeːdɐ tsɔl ain ˈdʒεntlmən

2(osoba) jeder(mann)