co

1(v otázce na něco) was

Co jsi říkal?
Was hast du gesagt?
vas hast duː gəˈzaːkt?
Co je? (co se děje?)
Was ist?
vas ɪst?
Co je ti?
Was ist los mit dir?
vas ɪst loːs mɪt diːɐ?
Co to stojí?
Was kostet das?
vas ˈkɔstət das?
Nemáte za co. (na poděkování)
Nichts zu danken., (hovor.) Keine Ursache., Kein Problem.
nɪçts tsuː ˈdaŋknˌ ˈkainə ˈuːɐzaxəˌ kain proˈbleːm
Tak co? (jak to bude ap.)
Also?
ˈalzo?
No a co?
Na und?
na ʊnt?
A co vy?
Und Sie?
ʊnt ziː?
A co takhle zajít na pivo?
Gehen wir ein Bier trinken?
ˈgeːən viːɐ ain biːɐ ˈtrɪŋkn?
Co ty na to?
Was sagst du dazu?
vas zaːkst duː daˈtsuː?
Co já vím?
Was weiß ich denn?
vas vais ɪç dεn?
A co z toho?
Und was bringt es?, Und was hat man davon?
ʊnt vas brɪŋt εs?ˌ ʊnt vas hat man daˈfɔn?
Čeho se bojíš?
Wovor hast du Angst?, Wovor fürchtest du dich?
voˈfoːɐ hast duː aŋst?ˌ voˈfoːɐ ˈfʏrçtəst duː dɪç?
Není se čeho bát.
Es gibt nichts zu fürchten.
εs gipt nɪçts tsuː ˈfʏrçtn
Čemu se směješ?
Worüber lachst du?
voˈryːbɐ laxst duː?
Co je ti do toho?
Was geht dich das an?
vas geːt dɪç das an?
Co je mi po tom?
Was geht mich das an?
vas geːt mɪç das an?
A co když ne?
Und was, wenn nicht?
ʊnt vasˌ vεn nɪçt?
Co je tohle za otázku?
Was für eine Frage ist das?, (hovor.) Was soll diese Frage?
vas fyːɐ ˈainə ˈfraːgə ɪst das?ˌ vas zɔl ˈdiːzə ˈfraːgə?
Nemá se za co stydět.
Sie braucht sich für nichts zu schämen.
ziː brauxt zɪç fyːɐ nɪçts tsuː ˈʃεːmən
To s tím nemá co dělat.
Das hat damit nichts zu tun.
das hat daˈmɪt nɪçts tsuː tuːn
Udělám, co je v mých silách.
Ich werde tun, was in meinen Kräften steht., Ich werde mein Möglichstes tun.
ɪç ˈveːɐdə tuːnˌ vas ɪn ˈmainən ˈkrεftn ʃteːtˌ ɪç ˈveːɐdə main ˈmøːklɪçstəs tuːn
Nemáš tu co dělat. (pohledávat)
Du hast hier nichts zu suchen.
duː hast hiːɐ nɪçts tsuː ˈzuːxn
čím... tím
je... desto...
jeː... ˈdεsto
čím dřív, tím líp
je früher, desto besser
jeː ˈfryːɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
čím dál tím víc
mehr und mehr, immer mehr
meːɐ ʊnt meːɐˌ ˈɪmɐ meːɐ
Čím déle bude pryč, tím lépe.
Je länger er weg ist, desto besser.
jeː ˈlεŋɐ eːɐ vεk ɪstˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
Čím je starší, tím je hezčí.
Je älter sie wird, desto schöner wird sie.
jeː ˈεltɐ ziː vɪrtˌ ˈdεsto ˈʃøːnɐ vɪrt ziː
Jak co. (přijde na to)
Es kommt darauf an., Je nachdem.
εs kɔmt daˈrauf anˌ jeː naːxˈdeːm

2(proč) was

Co se směješ?
Was lachst du?
vas laxst duː?
Co se mě týče...
Was mich betrifft...
vas mɪç bəˈtrɪft
Co si já pamatuji...
Soweit ich mich erinnere...
zoˈvait ɪç mɪç εɐ|ɪnərə
Tam, co jsem byl...
Dort, wo ich war...
dɔrtˌ voː ɪç vaːɐ
Co do rychlosti je nejlepší.
Was die Schnelligkeit betrifft, ist er der Beste.
vas diː ˈʃnεlɪçkait bəˈtrɪftˌ ɪst eːɐ deːɐ ˈbεstə
Je to, co by kamenem dohodil.
Es ist ein Katzensprung.
εs ɪst ain ˈkatsnʃprʊŋ

3(dovětek) was, nicht wahr

To je šílený, co?
Das ist ja wahnsinnig, was?
das ɪst jaː ˈvaːnzɪnɪçˌ vas?
Tys tam nešel, co?
Du bist nicht hingegangen, nicht wahr?
duː bɪst nɪçt ˈhɪngəgaŋənˌ nɪçt vaːɐ?
Chytrý, co?
Klug, nicht wahr?
kluːkˌ nɪçt vaːɐ?

4(od doby) seitdem, (pokud možno) möglichst

Od té doby, co ji znám...
Seitdem ich sie kenne...
zaitˈdeːm ɪç ziː ˈkεnə
Zůstanu tam co nejdéle.
Ich bleibe dort so lange wie möglich.
ɪç ˈblaibə dɔrt zoː ˈlaŋə viː ˈmøːklɪç
Dodělej to co nejdříve.
Bring es möglichst bald zu Ende.
brɪŋ εs ˈmøːklɪçst balt tsuː ˈεndə
Chceme toho vidět co nejvíc.
Wir wollen so viel wie möglich sehen.
viːɐ ˈvɔlən zoː fiːl viː ˈmøːklɪç ˈzeːən
den co den
Tag für Tag
taːk fyːɐ taːk
Od té doby, co zemřeli jeho rodiče, se už neozval.
Seit dem Tod seiner Eltern meldete er sich nicht mehr.
zait deːm toːt ˈzainɐ ˈεltɐn ˈmεldətə eːɐ zɪç nɪçt meːɐ