mluvit

sprechen, reden

O čem to mluvíš?
Wovon sprichst du denn?
voˈfɔn ʃprɪçst duː dεn?
Mohu s vámi mluvit?
Kann ich Sie sprechen?
kan ɪç ziː ˈʃprεçn?
Mluvíš nesmysly/z cesty.
Du redest Unsinn.
duː ˈreːdəst ˈʊnzɪn
Nemluv sprostě.
Sprich nicht vulgär.
ʃprɪç nɪçt vʊlˈgεːɐ
Neumíš mluvit?
Kannst du nicht sprechen?
kanst duː nɪçt ˈʃprεçn?
Mluvíte se mnou? (teď)
Sprechen Sie mit mir?
ˈʃprεçn ziː mɪt miːɐ?
S kým mluvím? (do telefonu)
Mit wem spreche ich?
mɪt veːm ˈʃprεçə ɪç?
Rád bych mluvil s...
Ich hätte gerne mit... gesprochen., Ich möchte mit... sprechen.
ɪç ˈhεtə ˈgεrnə mɪt... gəˈʃprɔxnˌ ɪç ˈmœçtə mɪt... ˈʃprεçn
Mluv nahlas!
Sprich laut!
ʃprɪç laut!
Mluvte prosím pomaleji.
Sprechen Sie bitte langsamer.
ˈʃprεçn ziː ˈbɪtə ˈlaŋzaːmɐ
Mluvila potichu.
Sie sprach leise.
ziː ʃpraːx ˈlaizə
My spolu nemluvíme. (jsme rozhádaní)
Wir sprechen nicht miteinander.
viːɐ ˈʃprεçn nɪçt mɪt|aiˈnandɐ
Když už mluvíme o...
Wenn wir schon über... sprechen.
vεn viːɐ ʃoːn ˈyːbɐ... ˈʃprεçn
Mluví se o tom, že...
Man spricht davon, dass...
man ʃprɪçt daˈfɔnˌ das
Hodně se o tom mluví.
Es wird viel davon gesprochen.
εs vɪrt fiːl daˈfɔn gəˈʃprɔxn
anglicky/německy mluvící země
englischsprachige/deutschsprachige Länder
ˈεŋlɪʃʃpraːxɪgə/ˈdɔytʃʃpraːxɪgə ˈlεndɐ
Nemluvím německy.
Ich spreche kein Deutsch.
ɪç ˈʃprεçə kain dɔytʃ