kromě

außer, ausschließlich

Nikdo kromě tebe o tom neví.
Niemand außer dir weiß davon.
ˈniːmant ˈausɐ diːɐ vais daˈfɔn
Pozdravil jsem všechny kromě něho.
Ich grüßte alle außer ihm.
ɪç ˈgryːstə ˈalə ˈausɐ iːm
Kromě mé ženy byl jediným, koho...
Außer meiner Frau war er der Einzige, den...
ˈausɐ ˈmainɐ frau vaːɐ eːɐ deːɐ ˈaintsɪgəˌ deːn
Které jazyky kromě němčiny znáš?
Welche Sprachen kannst du außer Deutsch?
ˈvεlçə ˈʃpraːxn kanst duː ˈausɐ dɔytʃ?
Kromě toho bych rád zmínil...
Außerdem möchte ich noch erwähnen...
ˈausɐdeːm ˈmœçtə ɪç nɔx εɐˈvεːnən
kromě jiného
unter anderem
ˈʊntɐ ˈandərəm
kromě toho (nadto)
außerdem, überdies
ˈausɐdeːmˌ ˈyːbɐdiːs