povinný

Pflicht-, -pflichtig, obligatorisch

Výuka angličtiny není povinná.
Der Englischunterricht ist nicht obligatorisch.
deːɐ ˈεŋlɪʃ|ʊntɐrɪçt ɪst nɪçt obligaˈtoːrɪʃ
Účast není povinná.
Die Teilnahme ist nicht Pflicht.
diː ˈtailnaːmə ɪst nɪçt pflɪçt
Je to (téměř) povinná četba pro...
Es ist (sozusagen) eine Pflichtlektüre für...
εs ɪst (zoːtsuˈzaːgn) ˈainə ˈpflɪçtlεktyːrə fyːɐ
být povinen udělat co
verpflichtet sein etw. Akk zu tun
fεɐˈpflɪçtət zain
Cestující jsou povinni...
Die Fahrgäste sind verpflichtet...
diː ˈfaːɐgεstə zɪnt fεɐˈpflɪçtət
povinná školní docházka
Schulpflicht f
ˈʃuːlpflɪçt
děti školou povinné
schulpflichtige Kinder
ˈʃuːlpflɪçtɪgə ˈkɪndɐ