člověk

Mensch m

Ptal se po tobě nějaký člověk.
Jemand hat nach dir gefragt.
ˈjeːmant hat naːx diːɐ gəˈfraːkt
Co je to za člověka?
Was für ein Mensch ist er?
vas fyːɐ ain mεnʃ ɪst eːɐ?
Jak zvířata, tak lidé...
Sowohl die Tiere als auch die Menschen...
zoˈvoːl diː ˈtiːrə als aux diː ˈmεnʃn
Kolik lidí přijde?
Wie viele Menschen kommen?
viː ˈfiːlə ˈmεnʃn ˈkɔmən?
Obyčejný člověk tomu nerozumí.
Ein Durchschnittsmensch versteht das nicht.
ain ˈdʊrçʃnɪtsmεnʃ fεɐˈʃteːt das nɪçt
Člověk nikdy neví.
Man kann nie wissen.
man kan niː ˈvɪsn
Jsem přece jenom člověk!
Ich bin doch nur ein Mensch!
ɪç bɪn dɔx nuːɐ ain mεnʃ!
(přen.) To je můj člověk!
Das ist mein Mann!
das ɪst main man!