vyhovovat

passen

Vyhovuje vám to?
Passt es Ihnen?
past εs ˈiːnən?
Tento termín mi dost nevyhovuje.
Dieser Termin passt mir nicht.
ˈdiːzɐ tεrˈmiːn past miːɐ nɪçt
Přijď, až ti to bude vyhovovat.
Komm, wenn es dir passt.
kɔmˌ vεn εs diːɐ past