důvěřovat

(ver)trauen

Důvěřuj mi!
Vertraue mir!
fεɐˈtrauə miːɐ!
Dá se mu důvěřovat?
Kann man ihm vertrauen?
kan man iːm fεɐˈtrauən?
Vůbec mi nedůvěřuje.
Er hat zu mir kein Vertrauen.
eːɐ hat tsuː miːɐ kain fεɐˈtrauən
Vzájemně si důvěřujeme.
Wir vertrauen uns.
viːɐ fεɐˈtrauən ʊns
Přátelé, kterým nejvíc důvěřuje...
Freunde, denen er am meisten vertraut...
ˈfrɔyndəˌ ˈdeːnən eːɐ am ˈmaistn fεɐˈtraut
komu slepě důvěřovat
j-m blind vertrauen
blɪnt fεɐˈtrauən