týden

Woche f

před týdnem
vor einer Woche
foːɐ ˈainɐ ˈvɔxə
tento týden
diese Woche
ˈdiːzə ˈvɔxə
příští/minulý týden
nächste/vorige Woche
ˈnεːçstə/ˈfoːrɪgə ˈvɔxə
jednou/dvakrát za týden
einmal/zweimal pro Woche
ˈainmaːl/ˈtsvaimaːl proː ˈvɔxə
Přijede za týden.
Er kommt in einer Woche.
eːɐ kɔmt ɪn ˈainɐ ˈvɔxə
Dodělám to koncem týdne.
Ich mache das Ende dieser Woche fertig.
ɪç ˈmaxə das ˈεndə ˈdiːzɐ ˈvɔxə ˈfεrtɪç
Pošlu to někdy v týdnu.
Ich schicke es unter der Woche.
ɪç ˈʃɪkə εs ˈʊntɐ deːɐ ˈvɔxə