první, prvý

der/die/das erste

za prvé... a za druhé...
erstens... und zweitens...
ˈeːɐstns... ʊnt ˈtsvaitns
v prvé řadě (nejdříve)
zuerst, in erster Linie, zuallererst
tsuˈ|eːɐstˌ ɪn ˈeːɐstɐ ˈliːniəˌ tsuː|alɐˈ|eːɐst
prvního ledna
am ersten Januar
am ˈeːɐstn ˈjanuaːɐ
v prvním patře
im ersten Stock
ɪm ˈeːɐstn ʃtɔk
první světová válka
der Erste Weltkrieg
deːɐ ˈeːɐstə ˈvεltkriːk
v první osobě jednotného čísla
in der ersten Person Singular
ɪn deːɐ ˈeːɐstn pεrˈzoːn ˈzɪŋgulaːɐ
poskytnout/dát komu první pomoc
j-m erste Hilfe leisten
ˈeːɐstə ˈhɪlfə ˈlaistn
prvních deset (míst v žebříčku)
Top Ten f
tɔp ten
láska na první pohled
Liebe auf den ersten Blick
ˈliːbə auf deːn ˈeːɐstn blɪk
prvního (v měsíci)
am ersten (des Monats)
am ˈeːɐstn (dεs ˈmoːnats)
Byla první, kdo se to dozvěděl.
Sie war die Erste, die das erfuhr.
ziː vaːɐ diː ˈeːɐstəˌ diː das εɐˈfuːɐ
Kariéra je na prvním místě.
Karriere steht an erster Stelle.
kaˈrieːrə ʃteːt an ˈeːɐstɐ ˈʃtεlə