od, ode

von, (časově) seit, ab

Je to nalevo/kousek od...
Es ist links/nicht weit von...
εs ɪst lɪŋks/nɪçt vait fɔn
Vstal od stolu...
Er ist vom Tisch aufgestanden...
eːɐ ɪst fɔm tɪʃ ˈaufgəʃtandn
Jdi od toho!
Lass es schon!, Geh weg davon!
las εs ʃoːn!ˌ geː vεk daˈfɔn!
Věděl jsem to od samého začátku.
Ich habe es von Anfang an gewusst.
ɪç ˈhaːbə εs fɔn ˈanfaŋ an gəˈvʊst
Nejsme daleko od pravdy.
Wir sind nicht fern von der Wahrheit.
viːɐ zɪnt nɪçt fεrn fɔn deːɐ ˈvaːɐhait
Dostal jsem to od něho.
Ich habe es von ihm bekommen.
ɪç ˈhaːbə εs fɔn iːm bəˈkɔmən
Co ode mne chcete?
Was wollen Sie von mir?
vas ˈvɔlən ziː fɔn miːɐ?
Pozdravuj ho ode .
Grüße ihn von mir.
ˈgryːsə iːn fɔn miːɐ
To je od vás milé.
Das ist sehr nett von Ihnen.
das ɪst zeːɐ nεt fɔn ˈiːnən
To bylo od tebe chytré.
Das war klug von dir.
das vaːɐ kluːk fɔn diːɐ
Co se ode mě očekává?
Was wird von mir erwartet?
vas vɪrt fɔn miːɐ εɐˈvartət?
Odešla od něj.
Sie hat ihn verlassen.
ziː hat iːn fεɐˈlasn
Ztratil jsem klíče od auta.
Ich habe den Autoschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə deːn ˈautoʃlʏsl fεɐˈloːrən
Mají otevřeno od... do...
Sie haben von... bis... Uhr geöffnet.
ziː ˈhaːbn fɔn... bɪs... uːɐ gəˈ|œfnət
Od toho tu jsi.
Deshalb bist du da.
ˈdεsˈhalp bɪst duː daː
Od čeho máš tu jizvu?
Woher hast du die Narbe?
voˈheːɐ hast duː diː ˈnarbə?
Je mu špatně od žaludku.
Ihm ist schlecht vom Magen.
iːm ɪst ʃlεçt fɔm ˈmaːgn
Náš soused od vedle...
Unser Nachbar von nebenan...
ˈʊnzɐ ˈnaxbaːɐ fɔn neːbnˈ|an
Jsem placen od hodiny/kusu.
Ich werde pro Stunde/Stück bezahlt.
ɪç ˈveːɐdə proː ˈʃtʊndə/ʃtʏk bəˈtsaːlt
Četl jsem román od Hellera.
Ich habe ein Roman von Heller gelesen.
ɪç ˈhaːbə ain roˈmaːn fɔn ˈhεlɐ gəˈleːzn
Jde to od desíti k pěti.
Es wird immer schlimmer.
εs vɪrt ˈɪmɐ ˈʃlɪmɐ
od A do Z
von A bis Z
fɔn aː bɪs tsεt
od té doby
seitdem
zaitˈdeːm
od tohoto okamžiku
von nun an, ab diesem Moment
fɔn nuːn anˌ ap ˈdiːzəm moˈmεnt