přinést

bringen, holen

Přinesl bys mi skleničku?
Kannst du mir ein Glas holen?
kanst duː miːɐ ain glaːs ˈhoːlən?
Mám vám přinést židli?
Soll ich Ihnen einen Stuhl holen?
zɔl ɪç ˈiːnən ˈainən ʃtuːl ˈhoːlən?
Přineste si to s sebou.
Bringen Sie es mit.
ˈbrɪŋən ziː εs mɪt
Kdo přinesl ty květiny?
Wer hat die Blumen mitgebracht?
veːɐ hat diː ˈbluːmən ˈmɪtgəbraxt?
Dovolil jsem si přinést...
Ich erlaubte mir... mitzubringen.
ɪç ˈεɐlauptə miːɐ... ˈmɪttsʊbrɪŋen
Přines! (na psa)
Apport!
aˈpɔrt!
Jejich jednání přineslo výsledky.
Ihre Verhandlungen/Gespräche führten zu Ergebnissen.
ˈiːrə fεɐˈhandlʊŋən/gəˈʃprεːçə ˈfyːɐtn tsuː εɐˈgeːpnɪsn
Komu to přináší prospěch?
Wem bringt das Nutzen?
veːm brɪŋt das ˈnʊtsn?
Přinesli nejvyšší oběť.
Sie haben das größte Opfer gebracht.
ziː ˈhaːbn das ˈgrøːstə ˈɔpfɐ gəˈbraxt
(přen.) přinést ovoce
Früchte tragen
ˈfrʏçtə ˈtraːgn