koukat, kouknout

schauen, gucken

Co koukáš?
Was guckst du?
vas gʊkst duː?
Koukni se na tohle.
Schau mal her.
ʃau maːl heːɐ
Koukni se! (varování ap.)
Schau mal!
ʃau maːl!
Asi (se) budu koukat na televizi.
Ich werde wohl Fernsehen schauen.
ɪç ˈveːɐdə voːl ˈfεrnzeːən ˈʃauən
Koukal se z okna.
Er hat aus dem Fenster geguckt.
eːɐ hat aus deːm ˈfεnstɐ gəˈgʊkt
Koukej zmizet!
Mach, dass du wegkommst!
maxˌ das duː ˈvεkkɔmst!
To teda koukám!
Da bin ich platt!
daː bɪn ɪç plat!
Ten bude koukat.
Der wird sein blaues Wunder erleben.
deːɐ vɪrt zain blauəs ˈvʊndɐ εɐˈleːbn
... mu kouká z očí. (vlastnost ap.)
... schaut ihm aus den Augen.
... ʃaut iːm aus deːn ˈaugn