záležet

1(záviset) na kom/čem dépendre de qqn/qqch

To bude záležet na vás.
Cela dépendra de vous.
s(ə)la depɑ̃dʀa də vu
Kdyby záleželo na mně...
Si c'était moi qui décidais/à moi de décider...
si setε mwa ki desidε/a mwa də deside
Záleží na tom. (přijde na to)
Ça dépend.
sa depɑ̃

2(mít důležitost) importer

Na tom (vůbec) nezáleží.
Peu importe., (Il) n'importe.
pø ε̃pɔʀtˌ (il) nε̃pɔʀt
Komu na tom záleží?
Qu'est ce que cela va changer ?
kε sə kə s(ə)la va ʃɑ̃ʒe ?
Záleží ti na mně?
Tu tiens à moi ?
ty tjε̃ a mwa ?
Velice mi na tobě záleží.
Je tiens beaucoup à toi.
ʒə tjε̃ boku a twa
Tady záleží hlavně na rychlosti.
Là, c'est avant tout la vitesse qui importe.
laˌ se avɑ̃ tu la vitεs ki ε̃pɔʀt
Na penězích/vzdálenosti nezáleží.
Peu importe l'argent/la distance.
pø ε̃pɔʀt laʀʒɑ̃/la distɑ̃s
Dej si záležet!
Fais pour le mieux !
fε puʀ lə mjø !