říci, říct

co komu dire qqch à qqn

Můžete mi říct...?
Pouvez-vous me dire... ?
puvevu mə diʀ... ?
Řekni mu, ať přestane.
Dis-lui d'arrêter.
dilɥi daʀεte
Řeknu mu o tom.
Je vais lui en parler., Je le tiens au courant.
ʒə vε lɥi ɑ̃ paʀleˌ ʒə lə tjε̃ o kuʀɑ̃
Abych řekl pravdu...
À vrai dire...
a vʀε diʀ
Kdo vám tohle řekl?
Qui vous l'a dit ?
ki vu la di ?
Řekl bych, že ano.
Je dirais que oui.
ʒə diʀε kə ˈwi
Neřekl bych. (myslím, že ne)
Je ne (le) dirais pas.
ʒə nə (lə) diʀε pɑ
Řekněme, že...
Disons que...
dizɔ̃ kə
Těžko říct.
C'est difficile à dire.
se difisil a diʀ
Nevím, jak to říct.
Je ne sais pas comment le dire.
ʒə nə sε pɑ kɔmɑ̃ lə diʀ
No co na to můžu říct?
Qu'est-ce que je peux en dire ?
kεs kə ʒə pø ɑ̃ diʀ ?
Co tím chceš říct?
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?, Et alors ?
kεs kə ty vø diʀ paʀ la ?ˌ e alɔʀ ?
Řekl, že přijde.
Il m'a/nous a dit de venir.
il ma/nuza di də v(ə)niʀ
Řekl jsem si...
Je me suis dit...
ʒə mə sɥi di
To mi nic neříká.
Ça ne me dit rien.
sa nə mə di ʀjε̃
To bych do něj nikdy neřekl.
Je ne me serais jamais attendu à cela de sa part.
ʒə nə mə s(ə)ʀε ʒamε atɑ̃dy a s(ə)la də sa paʀ
Nedá si říct. (neposlechne ap.)
Il ne veut pas entendre raison.
il nə vø pɑ ɑ̃tɑ̃dʀ ʀεzɔ̃
To bych řekl! (důrazný souhlas)
(Mais) comment donc !
(mε) kɔmɑ̃ dɔ̃k !
Jak se to řekne anglicky/německy/francouzsky/španělsky/italsky/rusky?
Comment est-ce qu'on le dit en anglais/allemand/français/espagnol/italien/russe ?
kɔmɑ̃ εs kɔ̃ lə di ɑ̃ ɑ̃glε/almɑ̃/fʀɑ̃sε/εspaɲɔl/italjε̃/ʀys ?
Jak se to řekne anglicky/německy/francouzsky/španělsky/italsky/rusky? (o názvech)
On l'appelle comment en anglais/allemand/français/espagnol/italien/russe ?
ɔ̃ lapεl kɔmɑ̃ ɑ̃ ɑ̃glε/almɑ̃/fʀɑ̃sε/εspaɲɔl/italjε̃/ʀys ?
To se lehko řekne.
C'est facile à dire.
se fasil a diʀ
No, upřímně řečeno...
Alors, franchement, ...
alɔʀˌ fʀɑ̃ʃmɑ̃ˌ
mírně řečeno...
... c'est le moins qu'on puisse dire
... se lə mwε̃ kɔ̃ pɥis diʀ
Než bys řekl švec.
Sans avoir le temps de dire “ouf”.
sɑ̃zavwaʀ lə tɑ̃ də diʀ ˈuf