k, ke, ku

à, vers, (účel) pour, (vztah) envers

Přijď k nám.
Viens chez nous.
vjε̃ ʃe nu
Jdi k oknu.
Mets-toi près de la fenêtre.
mεtwa pʀε də la f(ə)nεtʀ
Okno směřuje k jezeru.
La fenêtre donne sur le lac., La fenêtre ouvre sur le lac.
la f(ə)nεtʀ dɔn syʀ lə lakˌ la f(ə)nεtʀ uvʀ syʀ lə lak
Sedli jsme si ke stolu.
Nous nous sommes assis à table.
nu nu sɔmzasi a tabl
Měl bys jít k doktorovi.
Tu devrais voir/consulter un médecin.
ty dəvʀε vwaʀ/kɔ̃sylte œ̃ med(ə)sε̃
Nepřibližuj se ke mně!
Ne m'approche pas !, Ne t'approche pas de moi !
nə mapʀɔʃ pɑ !ˌ nə tapʀɔʃ pɑ də mwa !
Co si dáš k pití?
Qu'est-ce que tu prends à boire ?
kεs kə ty pʀɑ̃ a bwaʀ ?
Co si dáš k obědu?
Qu'est-ce que tu prends pour déjeuner ?
kεs kə ty pʀɑ̃ puʀ deʒœne ?
Dáte si k tomu hranolky? (přílohu)
Des frites avec ça ?
de fʀit avεk sa ?
K čemu to je?
À quoi ça sert ?
a kwa sa sεʀ ?
Je to k ničemu.
Ça ne sert à rien., Ce n'est ni fait ni à faire., C'est bon à rien.
sa nə sεʀ a ʀjε̃ˌ sə nε ni fε ni a fεʀˌ se bɔ̃ a ʀjε̃
K tomu se nebudu vyjadřovat.
Je ne ferai pas de commentaire là-dessus.
ʒə nə f(ə)ʀe pɑ də kɔmɑ̃tεʀ lad(ə)sy
Nepustil mě ke slovu.
Il ne m'a pas laissé parler., Il ne m'a pas laissé placer un mot.
il nə ma pɑ lεse paʀleˌ il nə ma pɑ lεse plase œ̃ mo
Co k ní cítíš?
Qu'est ce que tu ressens pour elle ?
kε sə kə ty ʀ(ə)sɑ̃ puʀ εl ?
Přidáte se k nám?
Voulez-vous nous joindre ?
vulevu nu ʒwε̃dʀ ?
Chystám se k odchodu.
Je suis sur le point de partir.
ʒə sɥi syʀ lə pwε̃ də paʀtiʀ
A ještě ke všemu...
Et en plus...
e ɑ̃ plys
Kdes k tomu přišel?
Où est-ce que tu l'as trouvé ?, Où as-tu déniché ça ?
u εs kə ty lɑ tʀuve ?ˌ u ɑty deniʃe sa ?
Jde to od desíti k pěti.
Ça va de mal en pis.
sa va də mal ɑ̃ pi
Nejde to k sobě. (nehodí se)
Ça ne va pas ensemble.
sa nə va pɑ ɑ̃sɑ̃bl
K mému překvapení...
À ma surprise...
a ma syʀpʀiz
Je to ku prospěchu...
C'est à l'avantage de..., C'est au profit de...
seta lavɑ̃taʒ dəˌ seto pʀɔfi də
K sakru!
Sacristi !, Sapristi !, Zut !
sakʀisti !ˌ sapʀisti !ˌ zyt !
To není k smíchu.
Ce n'est pas drôle (du tout).
sə nε pɑ dʀol (dy tu)
To není k zahození.
On ne crache pas sur ça., On ne crache pas dessus.
ɔ̃ nə kʀaʃ pɑ syʀ saˌ ɔ̃ nə kʀaʃ pɑ d(ə)sy
K dokonalosti to má daleko.
C'est loin d'être parfait.
se lwε̃ dεtʀ paʀfε
Pustila ho k vodě.
Elle l'a plaqué.
εl la plake
změna/obrat k horšímu
changement/tournure pour le pire
ʃɑ̃ʒmɑ̃/tuʀnyʀ puʀ lə piʀ
jedna ku deseti (poměr)
un à dix
œ̃ a dis
v poměru sto ku jedné
dans la proportion de cent contre un, dans le rapport de cent à un
dɑ̃ la pʀɔpɔʀsjɔ̃ də sɑ̃ kɔ̃tʀ œ̃ˌ dɑ̃ lə ʀapɔʀ də sɑ̃ a œ̃
k vašim službám
à votre service
a vɔtʀ sεʀvis