silný

fort/forte

To je jeho silná stránka.
C'est son point fort.
se sɔ̃ pwε̃ fɔʀ
Musíš být silný!
Tu dois être fort !
ty dwa εtʀ fɔʀ !
Jsi dost silný na to, abys...
Tu es assez fort pour...
ty e ase fɔʀ puʀ
Býval jsem silný kuřák.
J'étais un gros fumeur.
ʒetε œ̃ gʀo fymœʀ
V noci byl silný liják.
Pendant la nuit, il a plu à torrents.
pɑ̃dɑ̃ la nɥiˌ il a ply a tɔʀɑ̃
Silně mi stiskl ruku.
Il m'a serré la main très fort.
il ma seʀe la mε̃ tʀε fɔʀ
Silně o tom pochybuji.
J'en doute fort.
ʒɑ̃ dut fɔʀ
Kdo je nejsilnější?
Qui est le plus fort ?
ki ε lə ply fɔʀ ?
To je trochu silný kafe. (to přehnali)
Ça, c'est (un peu) raide !, Ça, c'est (un peu) fort de café !
saˌ se (œ̃ pø) ʀεd !ˌ saˌ se (œ̃ pø) fɔʀ də kafe !
silná vůle
ferme volonté
fεʀm vɔlɔ̃te
silné nervy
nerfs solides
nεʀ sɔlid
silné a slabé stránky
points forts et faibles
pwε̃ fɔʀ e fεbl
silnější pohlaví
sexe fort
sεks fɔʀ