přinést

komu co (ap)porter, rapporter qqch à qqn, (způsobit) causer

Přinesl bys mi skleničku?
Tu peux m'apporter un verre ?
ty pø mapɔʀte œ̃ vεʀ ?
Mám vám přinést židli?
Je vous apporte une chaise ?
ʒə vuzapɔʀt yn ʃεz ?
Přines mi ještě jeden.
Tu veux m'en apporter encore un.
ty vø mɑ̃napɔʀte ɑ̃kɔʀ œ̃
Přineste si to s sebou.
Apportez-le avec vous.
apɔʀtelə avεk vu
Kdo přinesl ty květiny?
Qui a apporté ces fleurs ?
ki a apɔʀte se flœʀ ?
Dovolil jsem si přinést...
Je me suis permis d'apporter..., J'ai pris la liberté d'apporter...
ʒə mə sɥi pεʀmi dapɔʀteˌ ʒe pʀi la libεʀte dapɔʀte
Přines! (na psa)
Rapporte !, Va chercher !
ʀapɔʀt !ˌ va ʃεʀʃe !
Jejich jednání přineslo výsledky.
Leurs négociations ont apporté des résultats.
lœʀ negɔsjasjɔ̃ ɔ̃ apɔʀte de ʀezylta
Komu to přináší prospěch?
À qui est-ce que cela profite ?
a ki εs kə s(ə)la pʀɔfit ?
Přinesli nejvyšší oběť.
Ils ont fait le plus grand sacrifice.
ilzɔ̃ fε lə ply gʀɑ̃ sakʀifis
(přen.) přinést ovoce
porter ses fruits
pɔʀte se fʀɥi