první, prvý

prem|ier/-ière

za prvé... a za druhé...
primo... et secundo..., premièrement... et deuxièmement...
pʀimo... e səgɔ̃doˌ pʀəmjεʀmɑ̃... e døzjεmmɑ̃
v prvé řadě (nejdříve)
tout d'abord
tu dabɔʀ
prvního ledna
le 1er janvier, le premier janvier
lə prəmje ʒɑ̃vjeˌ lə pʀəmje ʒɑ̃vje
v prvním patře
au premier étage
o pʀəmje etaʒ
první světová válka
Première Guerre mondiale
pʀəmjεʀ gεʀ mɔ̃djal
v první osobě jednotného čísla
à la première personne du singulier
a la pʀəmjεʀ pεʀsɔn dy sε̃gylje
poskytnout/dát komu první pomoc
donner les premiers soins à qqn
dɔne le pʀəmje swε̃
prvních deset (míst v žebříčku)
top ten m
tɔp tεn
láska na první pohled
coup de foudre
ku də fudʀ
Byla první, kdo se to dozvěděl.
Elle était la première qui l'ait appris.
εl etε la pʀəmjεʀ ki lε apʀi
Budou mezi prvními, kteří...
Ils seront parmi les premiers à...
il s(ə)ʀɔ̃ paʀmi le pʀəmje a
Kariéra je na prvním místě.
La carrière passe avant tout.
la kaʀjεʀ pɑs avɑ̃ tu