lehký

lég|er/-ère, (snadný) facile, (mírný) faible

Dali jsme si lehký oběd.
On a pris un déjeuner léger.
ɔ̃na pʀi œ̃ deʒœne leʒe
Měl jsem jenom lehká zranění.
Je n'ai eu que des blessures légères.
ʒə ne y kə de blεsyʀ leʒεʀ
Ten test byl (docela) lehký.
Le test était (assez) facile.
lə tεst etε (ase) fasil
I lehké drogy jsou zakázané.
Même les drogues douces sont interdites.
mεm le dʀɔg dus sɔ̃tε̃tεʀdit
Není to tak lehké.
Ce n'est pas si facile que ça.
sə nε pɑ si fasil kə sa
Bude to lehčí než minule.
Ça va être plus facile que la dernière fois.
sa va εtʀ ply fasil kə la dεʀnjεʀ fwa
Nejlehčí ze všeho bylo...
Le plus facile, c'était...
lə ply fasilˌ setε
Byly to lehce vydělané peníze.
C'était de l'argent facile.
setε də laʀʒɑ̃ fasil
Lehce zvládla zkoušky.
Elle a passé les examens haut la main.
εl a pɑse lezεgzamε̃ ˈo la mε̃
Neber to na lehkou váhu.
Ne le prends pas à la légère.
nə lə pʀɑ̃ pɑ a la leʒεʀ
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
Bien mal acquis ne profite jamais.
bjε̃ mal aki nə pʀɔfit ʒamε
Ono se to lehce řekne.
C'est vite dit., C'est facile à dire.
se vit diˌ se fasil a diʀ